Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van GovernIT B.V. h.o.d.n. Cqure. (Cqure, wij, onze, ons). Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en geven hierover graag duidelijkheid aan alle betrokkenen. Wij leggen in dit Privacy Statement uit hoe wij en aan ons gelieerde ondernemingen omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze websites, waaronder www.cqure.nl. Via onze websites kun jij bijvoorbeeld contact met ons opnemen via e-mail, informatie aanvragen of met ons chatten via whatsapp.

Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruik maakt van Mijn Cqure of wanneer je bij ons solliciteert. Mijn Cqure is een online platform waar je jezelf kunt aanmelden voor evenementen die wij organiseren, of waarmee je makkelijk kunt reageren op artikelen of vacatures. Op www.cqure.nl  komen vraag en aanbod samen en het is daarmee een plek waar professionals en opdrachtgevers elkaar kunnen vinden.

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?

GovernIT B.V. h.o.d.n. Cqure (Cqure, wij, onze, ons), gevestigd aan de Prinsengracht 217c, 1015DT in Amsterdam is de primaire verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt via www.cqure.nl. Jij kunt ons telefonisch bereiken op 020 364 2909, per e-mail via info@cqure.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens samen met aan ons gelieerde ondernemingen. De volgende ondernemingen binnen onze groep verwerken persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden en zijn samen met ons aan te merken als gezamenlijke verantwoordelijken:

 • GovernIT B.V. h.o.d.n. Cqure
 • Vormdigitaal B.V.
 • Beeldr. B.V.
 • CampaignMonitor Pty Ltd.
 • Recruitee B.V.

Dit Privacy Statement ziet op alle verwerkingen die worden uitgevoerd door ons en voornoemde gelieerde ondernemingen. Wanneer jij een professional bent van wie persoonsgegevens door een leverancier aan ons worden verstrekt, is deze leverancier hiervoor aan te merken als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier bepaalt dan het doel en de middelen, en geldt voor jou als eerste aanspreekpunt om je rechten uit te oefenen. De leverancier kan een eigen privacy statement en eigen voorwaarden hanteren. Wij raden aan deze te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waarvan jij gebruik maakt en in welke hoedanigheid jij onze diensten gebruikt.

Bezoekers van onze websites, lezers van onze mailings

 1. Gegevens die je aan ons verstrekt. Wanneer jij onze websites bezoekt, kun jij ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat jij ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, of omdat jij gebruikmaakt van de (whatsapp) chatfunctie die wij op onze websites bieden. Wij kunnen in dat verband jouw naam, jouw e-mailadres of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover jij die verstrekt bij jouw vraag of verzoek of in het chatgesprek.
 2. Persoonsgegevens gegenereerd door onze websites of e-mails. Wanneer jij onze websites bezoekt worden bepaalde gegevens verwerkt en gegenereerd, zoals je IP-adres, gegevens over surfgedrag, datum en tijd van jouw bezoek en de manier waarop jij door onze websites navigeert. Als jij een nieuwsbrief of commerciële e-mail van ons opent kunnen wij bijhouden wanneer jij deze hebt geopend en op welke onderdelen jij geklikt hebt.

Professionals die gebruik maken van Mijn Cqure

 1. Wanneer jij jezelf inschrijft als professional op Mijn Cqure vragen wij jou in ieder geval de volgende persoonsgegevens in te vullen: Voor- en achternaam, e-mailadres, wachtwoord en optioneel (mobiel) telefoonnummer en de organisatie waar je momenteel werkt.
 2. Solliciteren. Wanneer jij solliciteert vanuit je Mijn Cqure profiel, vragen wij je aanvraag verder aan te vullen met (verplicht) je telefoonnummer, cv en (optioneel) een motivatiebrief. Dit geeft ons de gelegenheid je goed te bereiken om te reageren op je sollicitatie.  Wanneer je solliciteert op een vacature, bewaren wij de gegevens die je invult tijdens de aanvraag of op je CV. Deze gegevens gebruiken wij om je voor te stellen aan een opdrachtgever of om op een later moment een match te maken met een andere vacature. Naast de persoonsgegevens die jij hebt verstrekt bij je inschrijving, verwerken wij onder andere volgende persoonsgegevens: gegevens over jouw account zoals jouw profielnummer, data waarop het is aangemaakt en de status daarvan. Verder kun jij jouw profiel aanvullen met gegevens over jouw professionele achtergrond, cv, beschikbaarheid, tarief en assessment resultaten. Wij verwerken daarnaast gegevens over jouw bedrijf, zoals de naam en vestigingsadres. Wij vragen jou ook gegevens over jouw identiteitsdocument zoals het type document, land van uitgifte, nummer en geldigheidsduur. Voor de facturatie vragen wij om jouw bankgegevens en jouw btw-nummer.

Opdrachtgevers die gebruik maken van Cqure

Opdrachtgevers kunnen hun opdrachten aanleveren via aanbiedingen@cqure.nl. Wij verwerken persoonsgegevens van de contactpersonen van onze opdrachtgevers. Het kan daarbij gaan om naam, gegevens over de organisatie waar jij werkt, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, gegevens over het aanmaken van een vacature en de status daarvan en gegevens over contact dat je met ons hebt gehad.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Onze kernactiviteit is bemiddeling bij het inhuren van in- en extern personeel. Mijn Cqure  zorgt ervoor dat professionals op een eenvoudige wijze kunnen reageren en solliciteren op vacatures, waardoor in samenwerking met Cqure de beste match kan worden gemaakt. In dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Administratie

 • Registratie van de professional en de opdrachtgever.
 • Aanmaken van het Mijn Cqure account.
 • Account management, afhandeling van vragen en verzoeken van de professionals en opdrachtgevers
 • Controle van het account, check op volledigheid.

Dienstverlening

 • Presenteren van professionals aan opdrachtgevers, beschikbaar stellen van professionals.
 • Aangaan van overeenkomsten met professionals of opdrachtgevers ten behoeve van de opdracht.
 • Contractbeheer, financiële afhandeling van contracten, berekenen van kosten en uitgaven.
 • Verlenen van dienstverlening aan professionals en opdrachtgevers zoals overeengekomen.
 • Ondersteuning van professionals en opdrachtgevers bij voldoen aan administratieve verplichtingen en uitvoeren overeenkomsten.
 • Onderhouden van contact, beantwoorden van vragen en verzoeken.
 • Aanbieden van aanvullende diensten, verbeteren van dienstverlening.
 • Informeren over dienstverlening van Cqure en haar partners en relevante ontwikkelingen in de markt.

Compliance en veiligheid

 • Interne controle en beveiliging. Om mogelijke inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.
 • Naleven van wet- en regelgeving, opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude en illegale activiteiten.
 • Afhandeling van claims en klachten.
 • Naleven van juridische uitspraken en bevelen, beantwoorden aan verzoeken van overheden.
 • Naleven van fiscale verplichtingen die op ons of onze opdrachtgevers rusten, beperken van aansprakelijkheid.
 • Afdwingen van onze gebruiksvoorwaarden en afspraken uit overeenkomsten.
 • Beschermen van onze activiteiten, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendommen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.

 • Uitvoeren van de overeenkomst. Wij sluiten overeenkomsten met professionals en opdrachtgever op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Deze overeenkomsten zien op de dienstverlening die wij bieden. Het is ook denkbaar dat wij persoonsgegevens van jou vragen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zodat wij deze tot stand kunnen brengen.
 • Toestemming. Wij kunnen jou in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Wij vragen jou bijvoorbeeld toestemming voordat wij bepaalde nieuwsberichten aan jou verzenden.
 • Wettelijke verplichting. Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met opdrachtgevers of andere derden voor verdere verwerking.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen.

Profiling

Als jij een professional bent, kunnen wij de persoonsgegevens die jij verstrekt en openbaar in kunnen zien, analyseren en op basis daarvan profielen maken. Op die manier kunnen wij beter in kaart brengen welke opdrachten en welke opdrachtgevers het beste bij jou kennis en ervaring passen. Op basis van deze profielen worden geen automatische beslissingen genomen die jou als professional aanmerkelijk treffen. Cqure handelt te allen tijde met jou en zal nooit jouw informatie naar derden versturen zonder jouw toestemming.

Direct marketing

Wij bieden jou de mogelijkheid om jou aan te melden voor onze nieuwsbrieven en andere direct marketing berichten die afkomstig zijn van ons. Jij kunt je te allen tijde eenvoudig afmelden voor de berichten die wij jou sturen, door gebruik te maken van de link in de e-mails.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onze website www.cqure.nl. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van Cqure verbeteren, vinden wij het belangrijk dat jij weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees hier meer over de wijze waarop wij cookies gebruiken.

Wie hebben er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Onze medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens op een need-to-know basis. Dit betekent ook dat medewerkers van de ondernemingen die aan ons gelieerd zijn toegang kunnen hebben tot jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten aan te kunnen bieden.

Wij kunnen persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Wij kunnen persoonsgegevens van professionals delen met onze opdrachtgevers. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen met wie wij, of de opdrachtgever(s), samenwerken, zoals financiële dienstverleners.

Wij maken gebruik van dienstverleners voor bijvoorbeeld het verzenden van e-mail en voor de hosting van onze site. Voor zover deze dienstverleners als verwerkers namens ons persoonsgegevens verwerken, leggen wij afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.

Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Zijn je persoonsgegevens veilig?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van servers die in Europa staan en onze groepsmaatschappijen zijn gevestigd binnen de EER. Omdat wij gebruik kunnen maken van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, valt niet uit te sluiten dat wij direct of indirect persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER. Voor zover dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren. Zo hebben al onze verwerkers met servers buiten de EER in hun verwerkingsovereenkomst opgenomen dat zij werken volgens de richtlijnen van de AVG / GDPR.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang je bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Ook kun jij bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. Jij kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan om welke gegevensverwerkingen het gaat. Wij zullen je dan zo snel mogelijk laten weten welke gegevens wij van je hebben, zodat jij kunt bepalen of je deze wilt wijzigen of laten verwijderen. Je Cqure profiel kun je zelf verwijderen door in te loggen.

Klachten

Als jij klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun jij ons telefonisch bereiken op 020 - 364 2909, per e-mail via info@cqure.nl. Wij helpen jou graag met het vinden van een oplossing.

Aanpassingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van jou vragen en die wij verder verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden aan om dit regelmatig te raadplegen.

 

Update: juli 2018

Ontvang de wekelijkse Cqure Update

Sluiten